EN | TH
Posted on September 27, 2014   CATEGORY : aLOUD TALKS
 
aLOUDBangkok เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชื่อ Coastal Cities at Risk (CCaR) กรณีศึกษา Vancouver, Lagos, Manila และ กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์คือการพัฒนาฐานความรู้และเพิ่มความสามารถของเมืองให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัว และความจำเป็นที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ...
Posted on August 14, 2014   CATEGORY : ABOUT aLOUD
 
 วิถีชีวิตในเมือง..คุณแน่ใจแล้วหรอว่ามันสามารถทำให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นได้ ?? จากการที่คุณมีโอกาสการทำงานที่ดีกว่า อีกทั้งยังได้เงินเดือนที่สูงกว่าในจังหวัดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดี ย่อมมีดาบสองคม..นั้นก็คือ “ภัยคุกคามสุขภาพของคนเมือง” สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชี ...
Posted on November 20, 2013   CATEGORY : aLOUD BLOG : Infrastructure
 
ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยไม่ใช่พึ่งเกิดขึ้น โดยแท้จริงแล้วเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน อย่างไรก็ตาม อุทกภัยในปี 2554 แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำโดยรวมน้อยกว่าอุทกภัยในปี 2538 แต่กลับส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอะไรคือปัญหา และแนวทางป้องกันไม่ให้ปี 2555 ...
Posted on November 20, 2013   CATEGORY : aLOUD BLOG : Economic
 
จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่อาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเป็นอย่างมาก จึงเกิดข้อโต้แย้งในสังคมขึ้นมากมาย บ้างก็ว่า คนเมืองลืมความเป็นไทยแต่เดิมที่สร้างบ้านยกใต้ถุนเพราะอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำท่วมบ่อย บ้างก็ว่าคนไทยตามพวกฝรั่ง ก็เลยไปสร้างบ้าน ...
Posted on November 20, 2013   CATEGORY : aLOUD BLOG : Housing
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY :
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY :
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY : aLOUD TALKS
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY : aLOUD TALKS
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY : aLOUD TALKS
 
Posted on November 18, 2013   CATEGORY : aLOUD TALKS
 
Facebook aLoudbangkok กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร The Southeast Asia START Regional Center สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสรเทศ (องค์การมหาชน)
Posted on November 18, 2013   CATEGORY : aLOUD COMMUNITY