EN | TH
About aLOUD

aLOUDBangkok เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชื่อ Coastal Cities at Risk (CCaR) กรณีศึกษา Vancouver, Lagos, Manila และ กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์คือการพัฒนาฐานความรู้และเพิ่มความสามารถของเมืองให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัว และความจำเป็นที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในบริบทของการเติบโตของเมืองและการพัฒนา

บล็อก aLOUDBangkok เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อบทความที่ทางผู้วิจัยได้นำเสนอขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ และการลดความเสี่ยงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าว เอกสาร และจากความคิดเห็นที่ได้จากมุมมองภาคประชาชนใน Fanpage (http://www.facebook.com/aloudbangkok) และเนื้อหาจะถูกกำหนดประเภทออกเป็น 12 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมือง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่อยู่อาศัย(Housing) สภาพเศรษฐกิจ(Economics) สุขภาพ(Health) พฤติกรรมการบริโภค(Consumption) การจัดการของเสีย(Waste) การศึกษา(Education) คุณค่าทางสังคม(Social Value) นวัตกรรมการออกแบบ(Design Innovation) คุณค่าของที่ดิน(Land Value) แหล่งอาหารคนเมือง(Food) และพลังงาน(Energy)

งานวิจัยนี้มี ผศ.ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ ผศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัยกรุงเทพฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ แห่งประเทศแคนาดา ร่วมกับสภาวิจัยของแคนาดาอีก 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยสุขภาพแคนาดา สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมแห่งประเทศแคนาดา และ สภาวิจัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งประเทศแคนาดา

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการวิจัย Coastal Cities at Risk  และรายชื่อผู้วิจัยทั้งหมด โปรดดู http://www.coastalcitiesatrisk.org/index.html

——–

CCaR Bangkok Research Team:

RESEARCHERS

ผศ.ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (Principle Investigator)
   Asst. Prof. Dr. Anond Sindvongs Director, GISTDA

ผศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ (Bangkok Team Leader)
  Asst. Prof. Dr. Wijitbusaba Ann Marome
  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

รศ.ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ (Researcher)
  Dr. Itthi Trisirisatayawong
  Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

อ.ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ (Researcher)
   Dr. Nij Tontisirin
   Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

ผศ.ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี (Researcher)
   Asst.ProfDr.Sutee Anantasuksomsri
   Waseda Institute for Advanced study, Waseda University

อ. อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ (Researcher)
  Asan Suwanarit
  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

รศ. ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ (Researcher)
  Assoc. Prof. Dr. Nuntavarn Vichit-Vadakan, Dr.P.H. School of Global Studies, Thammasat University

รศ. ดร. นิตยา วัจนะภูมิ (Researcher)
  Assoc. Prof. Nitaya Vajanapoom, Ph.D. School of Global Studies, Thammasat University

ดร. อุมา ลางคุลเสน (Researcher)
   Dr. Uma Langkulsen
   School of Global Studies,Thammasat University

Assistant Professor Dr. Marc Van der Putten (Researcher)
   School of Global Studies, Thammasat University

ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ (Researcher)
   Assist. Prof. Dr. Pannee Cheewinsiriwat
   Faculty of Arts, Chulalongkorn University

นายคุณวุฒิ อังครัตนพิชัย (Network Manager)
   Mr. Khunnawud Aungkarattanapichai
   Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

TRAINEES

นางสาวเพราพนิตนันท์ ไชยสังข์ (Research Assistant)
   Ms. Praopanitnan Chaiyasang
   Thammasat University

นางสาวกันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ (Research Assistant)
   Ms. Kunyaphat  Thanakunwutthirot
   Suan Sunandha Rajabhat University

Ms. Kannika Komwong (Research Assistant)
    GISTDA

Mr. Desire Rwodzi (Master Student)
School of Global Studies, Thammasat University

นางสาวสุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล (PhD Student)

   Ms. Suratta Bunsomboonsakul
   Faculty of Science, Chulalongkorn University

Ms. Yanin chivakidakarn (PhD Student)
   Department of Spatial Planning & Urban Development,
   Politecnico di Milano, Italy

Mr. Nuttavikhom Panthuwongpakdee (PhD Student)
   Department of Geography, King’s College London

นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ (PhD Student)
   Ms. Racharporn Leangpraseart
   College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University 

Ms. Patchraphan pimbanjong (Master Student)
   Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

นายปกรวิช จำนงทอง (Master Student)
   Mr. PakornravichChamnongthong
   Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

Ms. Vanida Lertwatthanamongkhon (Master Students)
    Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

นางสาวสุทธิลักษณ์ พึ่งผลพฤกษ์ (Research Assistant)
   Ms.SutthiluckPhuengpholpluk
   Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Mr. Rakkiat Ditphin (Master Student)
    Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

Mr. Norman Dzirami (Master Student)
   School of Global Studies, Thammasat University