EN | TH
aLOUDBangkok เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชื่อ Coastal Cities at Risk (CCaR) กรณีศึกษา Vancouver, Lagos, Manila และ กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์คือการพัฒนาฐานความรู้และเพิ่มความสามารถของเมืองให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัว และความจำเป็นที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ...
Posted on August 14, 2014   CATEGORY : ABOUT aLOUD